Δίκαιο Διανοητικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας / Δίκαιο Τεχνολογίας της Πληροφορίας – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Δίκαιο Διαδικτύου

Η διανοητική ιδιοκτησία περιλαμβάνει όλα εκείνα τα «άυλα» περιουσιακά στοιχεία στα οποία κάθε εταιρεία στηρίζεται για την περαιτέρω ανάπτυξή της, την εδραίωση της θέσης της στην αγορά και την αποτελεσματική εκμετάλλευσης της εμπορικής της δυναμικής.
Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ως προς την έρευνα, τον έλεγχο, την κατοχύρωση και την εν γένει προστασία δικαιωμάτων διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τόσο σε επίπεδο ανάληψης δικαστικών ενεργειών όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της αγοράς, περιλαμβανομένων επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας αλλά και νεοφυών εταιρειών (Start-ups) που επιλέγονται για επενδυτική χρηματοδότηση.

 Φάσμα δραστηριοτήτων:
-πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα,  εφευρέσεις,  βιομηχανικά σχέδια, ονόματα χώρου (domain names),  σήματα.
-επιβολή διοικητικών προστίμων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσβάλλουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογισμικού και μουσικών έργων.
-έρευνες σε βάσεις δεδομένων, διαδικασίες ανανέωσης, καταθέσεις αιτήσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, υποβολή αντιρρήσεων ή και άμυνας έναντι αντιρρήσεων.
-αδειοδότηση δικαιωμάτων (όπως ενδεικτικά: δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεων δεδομένων)
-Επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές (όπως π.χ. η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), υποβολή γνωστοποιήσεων, υποβολή αιτήσεων αδειοδότησης για επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
-Σύνταξη κειμένων «όρων χρήσης» (terms of use) και πολιτικής «προστασίας δεδομένων και ιδιωτικής ζωής» (Privacypolicies) για ιστοσελίδες.
-Νομικές συμβουλές για την διαδικτυακή παρουσία και προώθηση των νεοφυών εταιρειών (start-up επιχειρήσεις)