Με την εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών μας χειριζόμαστε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων αστικού δικαίου, τόσο σε εξωδικαστικά πλαίσια όσο και στα πλαίσια της δικαστηριακής πρακτικής, σε υποθέσεις με ημεδαπούς και αλλοδαπούς πελάτες. Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση ενώπιον των αστικών δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας.  Περαιτέρω παρέχουμε νομικές συμβουλές με σκοπό την εξώδικη επίλυση των διαφορών μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης.
Ειδικότερα:
-Γενικές Αρχές: (Αφάνεια,Σωματεία (σύλλογοι κάθε είδους), Ιδρύματα, Επιτροπές εράνων).
-Ενοχικό Δίκαιο: (Συμβάσεις Εκχωρήσεις, Ενέχυρα, Εντολές, Αναδοχές χρεών, Δωρεές, Αγορές – Πωλήσεις (κινητών και ακίνητων πραγμάτων), Αγοραπωλησίες ακινήτων στην Ελλάδα από ημεδαπούς και αλλοδαπούς, Διαχείριση περιουσιών, Μισθώσεις, Χρονομισθώσεις (πραγμάτων, κατοικιών, εμπορικές, αγροτεμαχίων), Εισπράξεις χρηματικών απαιτήσεων (μισθώματα, δάνεια κ.λπ.), Συμβάσεις έργου,  Αδικαιολόγητος πλουτισμός, Αδικοπραξίες (διεκδίκηση αποζημιώσεων κάθε είδους), Καταδολίευση δανειστών
-Εμπράγματο Δίκαιο: (Νομή (διατάραξη νομής, αποβολή από τη νομή), Κυριότητα (διατάραξη κυριότητας, αποβολή από την κυριότητα, διεκδικητική αγωγή, αρνητική αγωγή), Οροφοιδιοκτησία, Γειτονικό δίκαιο, Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες, Χρησικτησίες, Πραγματικές δουλείες, Προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση), Ενέχυρα, Υποθήκες – Προσημειώσεις, Κατασχέσεις – Πλειστηριασμοί, Πολεοδομικές – χωροταξικές υποθέσεις, Εθνικό Κτηματολόγιο, Απαλλοτριώσεις, Διανομές,  Προσύμφωνα – Συμβόλαια, Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων.
– Οικογενειακό Δίκαιο:γαμικές – οικογενειακές διαφορές, Σχέσεις των συζύγων από το γάμο (συμβίωση, οικογενειακή στέγη, περιουσιακή αυτοτέλεια, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα), Διαζύγια (συναινετικά ή με αντιδικία), Διατροφές (διατροφή μεταξύ των συζύγων, διατροφή τέκνων), Σχέσεις γονέων και τέκνων (γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία γονέων με τα τέκνα), Υιοθεσίες (ανηλίκων και ενηλίκων), Επιτροπεία ανηλίκου, Αναδοχή ανηλίκου, Δικαστική συμπαράσταση,Δικαστική επιμέλεια.
– Κληρονομικό Δίκαιο:Διαθήκες, Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, Νόμιμη μοίρα, Μέμψη άστοργης δωρεάς, Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας, Κληρονομική αναξιότητα, Σχολάζουσα κληρονομία, Αγωγές περί κλήρου, Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας, Κληρονομικό καταπίστευμα,Κληρονομητήρια, Κληροδοσίες, Δωρεές.
-Εξώδικη και δικαστική επιδίωξη Ληξιπρόθεσμων οφειλών:συμβουλευτικές υπηρεσίες, φιλικές διαπραγματεύσεις, κατάρτιση ιδιωτικών συμφωνητικών αναγνώρισης και ρύθμισης αποπληρωμής χρέους, εξώδικες δηλώσεις, δικαστική είσπραξη απαιτήσεων, αναγκαστική εκτέλεση σε κινητά και ακίνητα,
-Τροχαία ατυχήματα: Αυτοκινητικές διαφορές,  Πραγματογνωμοσύνες,  Διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρίες
– Αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών