Το Γραφείο μας διαθέτει εκτενή εμπειρία στο Εμπορικό Δίκαιο. Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές για την ίδρυση και την εν γένει λειτουργία εταιρειών και επιχειρήσεων. Συνεργαζόμαστε με δίκτυο εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών (όπως ενδεικτικά οικονομολόγοι, φοροτεχνικοί, κτηματομεσίτες, μεταφραστές) για την κατάστρωση ορθού και αποτελεσματικού επιχειρησιακού σχεδίου και αναπτυξιακών προγραμμάτων ευέλικτης μορφής, τα οποία να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις απαιτήσεις των εντολέων μας.
Χειριζόμαστε με ευελιξία, αποτελεσματικότητα και διακριτικότητα τις εταιρικές υποθέσεις των εντολέων μας σε όλο το εύρος των εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (συμβάσεις εργασίας, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας προϊόντων, συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής, franchisingκ.ά.)
Περαιτέρω, νομική υποστήριξη παρέχεται σε όλα τα στάδια λειτουργίας των επιχειρήσεων ενώπιον των διοικητικών και φορολογικών αρχών.
Ειδικότερα:
-Εταιρικό δίκαιο (σύσταση, νομιμοποίηση και λειτουργία πάσης φύσεως επιχειρήσεων,[Ατομική Επιχείρηση, Αφανής Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ανώνυμη Εταιρεία],συμμόρφωση και προσαρμογή με το εκάστοτε νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο, κοινωνική εταιρική ευθύνη, εσωτερικές σχέσεις εταιρείας και σχέσεις με τρίτους, δικαιώματα μειοψηφίας, συμφωνίες εταίρων, αποζημίωση συμβούλων)
-Συμβάσεις (εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής, franchising κλπ).
-Αδειοδοτήσεις, εκπόνηση προτάσεων για αναπτυξιακά προγράμματα.