Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε ζητήματα εργατικού δικαίου, κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων και ελευθέρων επιτηδευματιών και αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση σε εξωδικαστικό και δικαστικό επίπεδο.
Σε επιχειρήσεις και εταιρείες παρέχουμε συμβουλές, τόσο σε εργοδότες όσο και σε εργαζομένους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε ζητήματα σχετικά, ενδεικτικώς, με την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, ωράριο εργασίας, κατώτατο μισθό, συμβάσεις, επιδόματα και αποζημιώσεις.
Επίσης, το Γραφείο μας παρέχει συμβουλές για την πλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και αναλαμβάνει τις σχετικές διαδικασίες για την έκδοση της σύνταξης.

Ενδεικτικά:

-Άσκηση αγωγών κατά εργοδότη για μη ασφάλιση σε ασφαλιστικό φορέα, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, δικαιώματα για εφάπαξ χρηματικές παροχές.
-Συμβάσεις εργασίας (καταγγελία, κλπ)
-Εργατικές διαφορές (διεκδίκηση δεδουλευμένων, επιδομάτων, δώρων, αποζημιώσεων απόλυσης κ.λπ.),
-Εργατικά ατυχήματα.