Το δικηγορικό γραφείο μας αντιμετωπίζει ζητήματα που άπτονται του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως ενδεικτικά ζητήματα παραβίασης των θεμελιωδών ελευθεριών, ήτοι της ελεύθερης διακίνησης προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων.
Η ομάδα του γραφείου μας παρέχει επίσης εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σχετικά με τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων σε ημεδαπό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα:
-Σύνταξη Γνωμοδοτήσεων για ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου (θεμελιώδεις ελευθερίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραβάσεις Δικαίου Ανταγωνισμού).
-Σύνταξη καταγγελιών ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.